Generalforsamling

Her kan du læse uddrag fra vores seneste generalforsamlinger. Ønsker du mere indgående information, så er du velkommen til at henvende dig til vandværket.

Næste generalforsamling

den 28. marts 2019 kl. 19.30

på Gandrup Gæstgivergaard.

Uddrag af ordinær generalforsamling
Torsdag den 22. marts 2018 

Der var mødt 25 forbrugere til generalforsamlingen og Jens Andreasen blev valgt som dirigent.

Beretning
Vi har ganske kort efter sidste generalforsamling ændret på bestyrelsen, Brian Hougaard ønskede at udtræde af bestyrelsen og 1. suppleant Kim Johansen indtrådte i stedet.

Det har været et travlt år for bestyrelsen med mange møder bl.a. om sikkerhedsforsyning og grundvandssikring. Kurser i Danske Vandværker blev der også deltaget i.

SMS service virker, sidst vi havde meddelt om lukning af vandet på grund af planlagt arbejde på 2 veje i Stae, kunne vi se, at alle havde modtaget beskeden, men der var også en servicebesked på hjemmesiden.

Indsatsplan OSD 1469 – Kommunen har lavet en ny indsatsplan for området, der er endelig godkendt i juni 2017. Det betyder for Vester Hassing Vandværks vedkommende, at områder der skal beskyttes, er reduceret efter Miljøstyrelsen har været inde over planerne. Vi er allerede i gang med sikre at planen overholdes.

Vi har forhandlinger med nogle lodsejere om køb af jord, som vi forventer falder på plads i løbet af foråret. Behovet er ca. 33 ha jord i de boringsnære områder til en samlet udgift på ca. 5 millioner kr. med dagens priser.

Som oplyst på sidste generalforsamling var den endelige trace’ er fastlagt fra Vester Hassing Vandværk over Skindbjerg Vandværk til Teglværksvej i Gandrup. Der skulle bygges et teknikhus lige øst for Skindbjerg Vandværk, grunden er købt af Vester Hassing Vandværk.

Arbejdet startede i uge 14 og sluttede i uge 26 (som foreskrevet i tidsplanen)

Arbejdet er udført af: Poul Erik Nielsen A/S Øster Hassing VVS, Mariendal El og Brøndborerfirmaet Jørgen Sørensen.

Ledningsstrækning: 3,3 km Pris: ca. 2.700.000 kr. som også var overslaget.

Det er aftalt at Vester Hassing Vandværk betaler 60 % af anlægsudgifterne og Gandrup Vandværk 40 %. Driftsudgifter deles ligeligt.

Leder af projektet for MOE er anlægsingeniør Mandy fra bestyrelsen, og jeg må sige, at vi har fået et projekt, der lever fuldt ud op til vores forventninger, og vi mener, at den pris vi har givet ud til rådgiver, er givet godt ud. Der har været et rigtig godt samarbejde mellem de 2 bestyrelser igennem hele forløbet. Vi havde dog lidt indkørings-vanskeligheder, da der i forbindelse med tilslutning af forbrugerne i Halhøj var kommet luft i ledningerne, og det gav nogle ulemper som trykstød og uklart vand. 

Lørdag den 7. oktober blev sikkerhedsforbindelsen indviet, og der blev serveret pølser og kaffe m.v. udenfor teknikhuset, hvor Gandrup Borgerforening havde opstillet et telt og stod for serveringen. Der mødte ca. 30 personer op til indvielsen.

I samme forbindelse havde vi åbent hus på begge vandværker, hvor der mødte mange interesserede op. Det er altid dejligt at fortælle, hvordan hele anlægget fungerer. Det har været muligt at følge med i, hvordan det gik med projektet på vores hjemmeside under ”aktuelt” forbedret forsyningssikkerhed.

Den 11. juni bød vi velkommen til 32 forbrugere fra Halhøj Vandværk som forbrugere i Vester Hassing Vandværk. Halhøj Vandværk er nu nedlagt og alle aktiviteter er overdraget til Vester Hassing Vandværk den 1. januar 2017.

Gandrup-Vester Hassing Varmeforsyning er overgået til Aalborg Varme og derfor er aftalen om tilsyn med vandværket blevet opsagt pr. 31-12-2017. Bestyrelsen har derfor undersøgt flere muligheder for at få foretaget et kvalificeret eftersyn på værket. Vi har besluttet, at Harry Pedersen får opgaven (Harry er uddannet el-installatør). Harry fører tilsyn med værket 2 gange om ugen, sørger for analysefirmaet kan komme ind og tage prøver på værket samt i råvandsboringerne. Harry har selv været med til at formulere opgaven. Vi forventer at udgiften bliver den samme.

Vi fik i september taget prøver af vandet i vores 4 råvandsboringer og der er taget prøver for: Desphenyl-chloridazon, Chloridazon-methyl-desphenyl og Chloridazon.

Resultatet af analyserne viser, at der ikke er spor efter de nævnte pesticider i vores drikkevand. 

Vi har besluttet at etablere et net, der kan fjernaflæse vores vandmålere hele tiden, så vi kan optimere driften og hurtigt se, om der er unormalt forbrug, og det vil også betyde, at vi kan have den årlige måleraflæsning hurtigere. Nettet for fjernaflæsning forventes etableret inden sommerferien 2018.

For værket betyder det, at vi kan aflæse forbruget hver dag, og hvis der er nogen, der pludselig bruger mere vand end normalt, kan vi kan kontakte forbrugeren. For forbrugeren vil det betyde, at vi på sigt kan tilbyde en løsning, hvor man kan følge sit forbrug på sin smartphone. Udgift ca. 250 - 300.000,- kr.

Efter vi har fået etableret nettet for fjernaflæsning, vil vi udskifte ca. 1.300 målere med nye fra Kamstrup – de nye målere har en større sendestyrke og batteriet kan holde i ca. 16 år. Udskiftningen vil foregå fra august til sidst i november, og alle der skal have skiftet måler vil modtage et brev om dette umiddelbart før udskiftningen. Vi vil så bruge december på at tjekke om alle målere leverer oplysninger til nettet.
Udgift ca. 1.400.000,- kr.

Der er tilsluttet 3 nye forbrugere i 2017, heraf er der tilsluttet 1 forbrugere fra det åbne land.

Vi har nu tilsluttet 1373 forbrugere incl. 32 fra tidligere Halhøj Vandværk

Vandkvaliteten er i top. De seneste prøver er lagt på vores hjemmeside. Der er kommet en ny drikkevandsbekendtgørelse.

I forbindelse med kvalitetssikring har vi en aftale med brøndboreren om at tjekke værket og alle boringer en gang om året. Ved seneste eftersyn konstaterede han, at 3 af vore boringer ikke yder det de skal, så boringerne bliver nu gennemgået og fejl udbedret. Endvidere manglede der en del filtersand, som i samme ombæring bliver påfyldt.

Ligeledes får vi hvert år foretaget en thermofotografering af alle elinstallationer, da det giver et praj om, at der er eller kommer en fejl, som vi skal have udbedret, inden der sker noget, der kan forstyrre driften og blive meget kostbar.

Vi har haft udgifter til ændret styring af råvandspumper i boring 3 og 4 og lidt ombygning på værket, dette for at sikre mod stød i anlægget og en bedre drift. Pumperne er nu frekvensstyret, hvilket giver en besparelse på el-udgiften.

Vandværkets økonomi er fortsat god.

Grundvandssamarbejdet har gjort indsigelse mod råstofindvinding.

Der er foretaget en Screening af miljøparametre og der en fejl på side 8/23 om grundvandsforhold, her fremgår det, at Vester Hassing Vandværk er ca. 1.700 meter fra det forventede graveområde, dette er ikke korrekt, afstanden er kun ca. 350 m (konklusion om grundvandsforhold er taget på et forkert grundlag.)

Vores kort over ledningerne skal opdateres i år, så de nye vandledninger og forsyningsområder kommer med, Vi har haft et par samtaler med vores kortleverandør, han vil gerne have lavet alle opdateringer, men vi har nogle hængepartier med at finde mange stophaner, der skal indmåles.

Vi fortsætter vores opkøb af jord, hvis det er muligt ellers skal vi i gang med at lave dyrkningsaftaler.

Forslag til nyt vandværk (vi har arbejdet med en udvidelse på 60 m2, men vi må hellere tænke stort, for fremtidens krav om at krav til vandværker bliver de samme som til levnedsmiddelvirksomheder).

Implementering af Persondataforordning, der træder i kraft d. 25. maj 2018.

Der opfordres til at bruge hjemmesiden.

Kassereren fremlagde den reviderede årsrapport, der blev godkendt efter et enkelt afklarende spørgsmål. Årsrapporten kan ses under praktisk info på hjemmesiden.

Kassereren fremlagde budget for 2018 samt revideret takstblad. Begge blev godkendt uden bemærkninger. Budget og takstblad kan ses på hjemmesiden.

Der var ikke indkommet forslag.

Valg af medlemmer til bestyrelsen
John Cocks, Genvalgt
Mandy Mittelstädt, Genvalgt
Harry Pedersen, Genvalgt

Valg af 2 suppleanter
Michael Reedtz, Genvalgt
Tom Juul, Nyvalgt

Valg af 2 revisorer og suppleant:
Dorthe Birk Kristensen, Genvalgt
Gert Andersen, Genvalgt
Karsten Vestergaard, suppleant, Nyvalgt

Under eventuelt blev modsætningsforholdet mellem Vester Hassing Vandværk – Region Nordjylland – Teglværket kort berørt. Ligeledes blev der opfordret til at undersøge hvad der skal ske hvis der opstår forurening ved eventuel råstofudvinding, kan der så søges erstatning – og i givet fald hos hvem. 

Du kan læse det fulde referat og beretning her.

  

Uddrag af ordinær generalforsamling
Mandag den 27. marts 2017

Der var mødt 47 forbrugere til generalforsamlingen.

Karsten Vestergaard blev valgt som dirigent.

Beretning:
Det har været et travlt år for bestyrelsen, med mange møder bl.a. om sikkerhedsforsyning og grundvandssamarbejde.

Taksten for grundvandsbeskyttelse er i 2017 1,50 kr- pr/m3.

Som oplyst tidligere år vil vi hellere købe jord end lave dyrkningsdeklarationer. Planen er at plante skov på købte arealer.

Der er lavet en indsatsplan med følgende hovedområder:

• Mindske risiko for forureninger fra boringer i indvindingsopland.

• Opspore ubenyttede boringer og brønde i indvindingsopland.

• Gennemførelse af målsætninger for nitrat, pesticider og miljøfremmede stoffer i sårbar nærhedszone (dyrkningsaftaler eller køb)

• Erstatning for rådighedsindskrænkninger

• Reducere risiko for forurening ved udsivning fra private spildevandsanlæg i kildepladszonen.

• Information til grundejere med egen olietank i kildepladszonen

• Information om grundvandsvenlig vedligehold (undgå at sprøjte)

• Etablering af moniteringsboringer ved vandværk

• Der skal udarbejdes og iværksættes et overvågningsprogram for nitrat, pesticider og andre miljøfremmede stoffer

Vores vandmålere er efterhånden 8 år og skal snart udskiftes. Vores leverandør "Kamstrup" kan levere målere der kan aflæses dagligt, hvilket giver os mulighed for at reagere hvis der pludseligt ændres forbrug hos en forbruger (lækage). 

Vi har haft besøg af 2 7. klasser der ønskede at se hvordan et vandværk fungerer.

Ingeniørfirmaet MOE har givet vandværkerne et overslag over, hvad de skal have for at projektere sikkerhedsforsyning mellem vandværkerne samt en tidsplan, der er meget stram, idet arbejdet skal være udført senest i 2017. Mandy fra bestyrelsen er anlægsingeniør og projektleder for MOE.

Den endelige trace’ er nu fastlagt fra Vester Hassing Vandværk over Skindbjerg Vandværk til Teglværksvej i Gandrup. Der bygges et teknikhus lige øst for Skindbjerg Vandværk, grunden er købt af Vester Hassing Vandværk.

Der er afholdt møder med den lodsejer som berøres, hvor der skal nedgraves og tinglyses en vandledning på hans ejendom. Lodsejeren har tiltrådt aftalen.

Den afholdte licitation blev på kr. 1.981,453 kr., og det var Poul Erik Nielsen A/S (Ø. Hassing VVS skal udføre selve ledningen) der var den billigste og har fået opgaven.

Det totale projekt har en ramme på ca. 2.700.000,- kr. (tilsyn, ekstra arbejder m.v.).

Arbejdet forventes igangsat i uge 14 og afsluttet i uge 24.

Det er aftalt at Vester Hassing Vandværk betaler 60 % af anlægsudgifterne og Gandrup Vandværk 40 %. Driftsudgifter deles ligeligt.

Vi har holdt et møde med Halhøj Vandværk, da der i forbindelse med etablering af sikkerhedsforsyning mellem Gandrup og Vester Hassing er nødvendigt, at have nogle forbrugere på ledningen og her kommer Halhøj ind i billedet med et forbrug på 5.000 mvand om året.

Halhøj kan sikkerhedsforsynes fra Vester Hassing Vandværk og Gandrup vandværk (ny sikkerhedsledning).

I forbindelse med opførelse af teknikhus ved Skindbjerg Vandværk er det nemt at forsyne hele Halhøjs forsyningsområde.

På en ekstraordinær generalforsamling i Halhøj Vandværk den 26. januar 2017 beslutte et flertal af de fremmødte, at de blev en del af Vester Hassing Vandværk. De 32 forbrugere er nu sammenlagt med Vester Hassing Vandværk.

Derudover er der tilsluttet 19 nye forbrugere i 2016, heraf er der tilsluttet 6 forbrugere fra det åbne land.

Vi har nu tilsluttet 1.341 forbrugere + 32 fra Halhøj Vandværk

Alle prøveudtagninger i 2016 har vist at vores vandkvalitet er i orden, og der er ikke tegn på, at der er nogen forurening af grundvandmagasinet på vej.

Boringen som i 2015 viste glyphosat blev omgående taget ud af drift og vi besluttede at undersøge boringen for evt. fejl (utæt borerør) boringen blev renoveret og sat i drift igen (pris ca. 200.000,- kr.), herefter har ingen prøver vist tegn på glyphosat.

I 2014 fik vi ændret rørføring på udpumpningsanlæg, således at det nu er muligt at indskyde et transportabelt UV- anlæg, hvis det viser sig påkrævet. Et UV filter kan nedbryde bakterier.

Som nævnt sidste år kan der være ventetid på at få et mobilt UV-anlæg. Derfor er der i år købt et anlæg, der er fast tilkoblet, men må ikke bruges i den daglige drift. Anlægget betyder, at vi kan fortsætte driften uændret ved bakteriologisk forurening.

Der fjernes 20 brandhaner, da de ikke bruges.

Vi har haft udgifter til ændret styring af råvandspumper i boring 3 og 4 og lidt ombygning på værket, dette for at sikre mod stød i anlægget og en bedre drift.

Der er i 2016 udbetalt godtgørelse på 890,- kr. for ikke, at dyrke og sprøjte indenfor en afstand af 25 m beskyttelseszonen fra vandindvindingsboringerne (BNBO) boringsnære beskyttelsesområder.

Vandværkets økonomi er fortsat god.

Vores kort over ledningerne skal opdateres i år, så de nye vandledninger og forsyningsområder kommer med, Vi har haft et par samtaler med vores kortleverandør, han vil gerne have lavet alle opdateringer, men vi har nogle hængepartier med at finde ca. 200 stophaner, der skal indmåles.

Vi fortsætter vores opkøb af jord, hvis det er muligt ellers skal vi i gang med at lave dyrkningsaftaler.

Kassereren fremlagde den reviderede årsrapport, der blev godkendt efter et par enkelte afklarende spørgsmål. Årsrapporten kan ses under praktisk info på hjemmesiden.

Kassereren fremlagde budget for 2017 samt revideret takstblad. Begge blev godkendt. Budget og takstblad kan ses på hjemmesiden.

Der var ikke indkommet forslag.

Valg af medlemmer til bestyrelsen:
Tommy Hvedhaven (genvalgt)
Brian Hougaard (genvalgt)

Valg af suppleanter:
Kim Johansen (genvalgt)
Michael Reedtz (nyvalgt)

Valg af revisor og revisorsuppleant:
Dorthe Birk Kristensen (genvalgt)
Gert Andersen (genvalgt)
Jens Kjærtinge, suppleant (genvalgt)

Du kan læse det fulde referat og beretning her.