Vi er kommet i mål

13/09/2017 - Vester Hassing Vandværk

Arbejdet med sikkerhedsledning er afsluttet.
Arbejdet med sikkerhedsforsyning mellem Gandrup og Vester Hassing Vandværker er nu afsluttet.

Vi har afprøvet om sikkerhedsforbindelsen lever op til de krav vi har stillet og det gør den, sikkerhedsledningen anvendes i den daglige drift, således at Vester Hassing Vandværk forsyner 31 forbrugere fra det tidligere Halhøj Vandværk med vand. Dette betyder at sikkerhedsledningen kan sættes i drift kort tid, hvis behovet opstår.

 

Bedre forsyningssikkerhed – en opdatering
Licitation er nu afholdt og bestyrelserne har valgt Poul Erik Nielsen A/S og Øster Hassing VVS til at udføre arbejdet.

Gravearbejdet er startet i uge 14 og skrider hurtigt frem. Vi er startet ved Vester Hassing Vandværk og forventer at nå Gandrup i uge 24, hvor hele sikkerhedsforsyningen ventes at være klar til idriftsætning.

Det samledes budget for sikkerhedsledningen, ændringer på vandværket og teknikhuset ved Skindbjerg Vandværk er 2,7 million, hvilket forventes at holde.

__________________________________________________________________________________________

Så går vi videre med sikkerhedsforsyning 2017
Vi er nu kommet så langt med projektet, at udbudsmateriale er sendt ud og licitation afholdes den 16. februar 2017. Arbejdet forventes påbegyndt den 1. april 2017.

En af udfordringerne ved en sikkerhedsledning er at holde den ren, så den omgående kan tages i drift ved akut nedlukning af et af vandværkerne. Denne udfordring har været rigtig stor og fyldt meget i vores overvejelser med, udformning af sikkerhedsledningen, se mere i projektbeskrivelse.

Projektbeskrivelse.
Sikkerhedsledningen forløber direkte fra Vester Hassing Vandværk til ledningsnettet i Gandrup og indgår i den daglige drift. Ledningen starter på Brodam og følger Aslundvej til DLG og herfra ad Houvej til Skindbjerg Vandværk, herfra direkte over markerne til Gandrup v/Teglværket.

Forbrugere af Halhøj Vandværk står for udskiftning af vand i sikkerhedsledningen. D.v.s. vandet ledes via en ø160 PE fra Vester Hassing Vandværk til nyt teknikhus øst for Skindbjerg Vandværk og videre i én af 2 stk. parallelt liggende ø 110 PE ledninger hen mod Gandrup. Derfra ledes vandet tilbage og til Halhøj-forbrugere. Ledningsnettet holdes således adskilt fra hinanden og sikrer at der altid er frisk vand i ledningen.

I en nødsituation, hvor Gandrup Vandværk forsyner Vester Hassing Vandværk sker dette direkte til værkets rentvandstank, når ventilen åbnes mellem sikkerhedsledning og ledningsnetværk i Gandrup. Drikkevandet ledes via 2 stk. 110 PE til Vester Hassing og Halhøj-forbrugere.

I en nødsituation, hvor Vester Hassing Vandværk forsyner Gandrup med drikkevand, åbnes ventilen mellem sikkerhedsledning og ledningsnetværk i Gandrup. Der forsynes til Gandrup (via trykreduktion i teknikhuset) og Halhøj-forbrugere.

På Vester Hassing Vandværk kræver dette ændringer i og udenfor værket idet det skal sikres at forbrugere i Halhøj og Gandrup får den samme høje garanti for, at der kan leveres rent vand i alle tilfælde.

Som sikkerhed har Vester Hassing Vandværk en nødgenerator der kan drive hele værket og pumper, hvis der sker en strømafbrydelse, endvidere er der installeret et UV anlæg, der hurtigt kan tilsluttes, hvis der sker en bakteriel forurening af drikkevandet.

__________________________________________________________________________________________


Vandværkerne, Skinbjerg , Gandrup og Vester Hassing, arbejder på at etablere forsyningssikkerhed ved at koble de 3 vandværker sammen.

I Aalborg Kommunes vandforsyningsplan har kommunen opstillet et mål om forøget forsyningssikkerhed som indebærer, at vandværkerne i Hals-området skal udarbejde en detaljeret beskrivelse af sikkerhedssystemet i Hals-området samt en beskrivelse af de konkrete tiltag, der skal gennemføres i tilfælde af forurening. Herudover skal de sidste tre vandværker (Skindbjerg, Gandrup og Vester Hassing vandværker) inddrages i sikkerhedssystemet ved etablering af sikkerhedsforbindelser.

Et sikkerhedssystem består især af sikkerhedsledninger mellem vandværkerne. Ledningerne kan tages i brug i situationer, hvor et vandværk midlertidigt eller varigt må tage anlægget ud af drift enten af tekniske grunde eller vandkvalitetsmæssige årsager.

Da Skindbjerg vandværk kan forsynes fra Ulsted Aalebæk Vandværk, har Aalborg kommune  den 18-06-2015 accepteret, at der kun etableres sikkerhedsforsyning mellem Vester Hassing Vandværk, Gandrup Vandværk og Halhøj Vandværk.

Forbindelserne forventes etableret senest i 2017.