Generalforsamling

Her kan du læse uddrag fra vores seneste generalforsamlinger. Ønsker du mere indgående information, så er du velkommen til at henvende dig til vandværket.

 

Ordinær generalforsamling
Mandag den 27. marts 2017

Referat er under udarbejdelse.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år.
 3. Den reviderede årsrapport forelægges til godkendelse.
 4. Budget for det kommende år forelægges til godkendelse.
 5. Behandling af indkomne forslag.
 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen:
  1. På valg er Brian Hougaard og Tommy Hvedhaven, begge modtager genvalg.
  2. Valg af to suppleanter. 
 7. Valg af to revisorer og suppleant.
 8. Eventuelt.

 

Ordinær generalforsamling
Torsdag den 31. marts 2016 kl. 19.30.

Referat er under udarbejdelse.

Dagsorden i henhold til vedtægterne.

Du kan se informationen fra avisen her.

 

Ordinæar generalforsamling
Tirsdag den 31. marts 2015 kl. 19.30.

Der deltog 20 andelshavere. Karsten Vestergaard blev valgt som dirigent.

Beretningen
Formanden fortæller om det forløbne år, herunder at bestyrelsen har været på kursus i bestyrelsesarbejde og på hygiejnekursus. Der orienteres om hjemmesiden.

MOE ingeniørfirma har givet et overslag hvad det koster at projektere sikkerhedsforsyning mellem vandværkerne.

Den første del der omhandler mulige løsninger (2-3 scenarier) koster ca. 45.000 kr. En udgift der deles af de 3 værker. Der arbejdes videre med den korteste linjeføring fra Industrivej til Teglværksvej. Det giver bedre forsyningssikkerhed.

Aalborg Kommune har lavet en "Tilsynsrapport for Vester Hassing Vandværk". Der var en del bemærkninger, dog ingen alvorlige og de fleste af punkterne i rapporten er nu udført. Vi mangler kun at færdiggøre kvalitetssikringen, hvilket vi arbejder på. De tilsynsførende gav os ros for den måde vandværket blev drevet på.

Kvaliteten er i top. Vi får taget prøver af grundvandet i hver boring en gang årligt. Kravet fra myndighederne er en gang hvert 4. år.

Vedligeholdelse og ny anskaffelser
I 2014 er diverse vedligeholdelser udført. 

Pr. 31.12.2014 manglede vi at udskifte 35 målere. Dette tal er pr. d.d. reduceret til 26. 

Vester Hassing Vandværk er nu et A.m.b.a. og har derfor fået nyt CVR nummer. Jordkøb er nu afsluttet og vi har nu et areal på 30.007 m2.

Vi har kun haft et ledningsbrud og vandværkets økonomi er god. 

Fremtiden
Vores kort over ledningerne skal opdateres i år så de nye vandledninger kommer med. Vores kortleverandør vil gerne lave alle opdateringer, men vi har nogle hængepartier med at finde ca. 200 stophaner, der skal indmåles.

Kassereren fremlagde den reviderede årsrapport, budget for 2015 og det reviderede takstblad. Alle 3 dele blev godkendt.

Valg til bestyrelse   
Brian Hougaard, genvalg
Tommy Hvedhaven, genvalg

Valg af suppleanter 
Kim Johansen, genvalg
Hans Jørgen Nielsen, genvalg

Dorte Birk Kristiansen og Gert Andersen blev genvalgt som revisor, mens Jens Kjærtinge blev valgt som suppleant.

Eventuelt
Spørgsmål vedr. overgang fra I/S til A.m.b.a. blev besvaret og der blev opfordret til at bruge hjemmesiden, hvor regnskab og budget også kan ses umiddelbart efter generalforsamlingen.

Der blev opfordret til at regnskabs- og budgetudkast kom på hjemmesiden nogle uger før generalforsamlingen.

Du finder det fulde referat og dagsordenen her.