Generalforsamling

Her kan du læse uddrag fra vores seneste generalforsamlinger. Ønsker du mere indgående information, så er du velkommen til at henvende dig til vandværket.

Ordinær generalforsamling
Torsdag den 22. marts 2018 

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år.
 3. Den reviderede årsrapport forelægges til godkendelse.
 4. Budget for det kommende år forelægges til godkendelse.
 5. Behandling af indkomne forslag.
 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen:
  1. På valg er John Cocks, Mandy Mittelstädt og Harry Pedersen, alle modtager genvalg.
  2. Valg af to suppleanter. 
 7. Valg af to revisorer og suppleant.
 8. Eventuelt.

Referat er under udarbejdelse.

  

Ordinær generalforsamling
Mandag den 27. marts 2017

Referat er under udarbejdelse.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år.
 3. Den reviderede årsrapport forelægges til godkendelse.
 4. Budget for det kommende år forelægges til godkendelse.
 5. Behandling af indkomne forslag.
 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen:
  1. På valg er Brian Hougaard og Tommy Hvedhaven, begge modtager genvalg.
  2. Valg af to suppleanter. 
 7. Valg af to revisorer og suppleant.
 8. Eventuelt.

 

Ordinær generalforsamling
Torsdag den 31. marts 2016 kl. 19.30.

Der deltog 28 personer. Jens Andreasen blev valgt som dirigent.

Formanden fremlagde beretning:
Samarbejdet med de andre vandværker i Gl. Hals Kommune, fortsatte også i 2015 bl.a. om forsyningssikkerheden og grundvandsbeskyttelse ved køb af jord eller få tinglyst dyrknings-deklarationer. På mødet fastsættes taksten for grundvandsbeskyttelse for det kommende år, i 2016 opkræves der 1,30 kr. pr/m3. hos forbrugeren.

Vi har i 2015 købt 15.017 m2 jord. Jordkøbet betyder, at vi får en bedre sikring af vores grundvand idet der nu bliver 30 m fra boring 2 mod øst, til de arealer der dyrkes.

Vi har lavet en arealoverførsel i 2016 der betyder, at vi får ca. 30 m jord nord for vandværket, arealoverførselen er sket som bytte pr. m2 til m2.

Vi ønsker, at etablere en bynær skov på arealet for at beskytte grundvandet i fremtiden, vi har søgt og fået tilsagn om skovrejsning gennem Hede Danmark.

Kommunen har lavet en ny indsatsplan for området. Det betyder, hos os, at områder der skal beskyttes er reduceret efter Miljøstyrelsen har været inde over planerne.

Hele indsatsplan OSD 1469 er under revision og sendt i høring i januar 2016. Ud fra en screening har kommunen vurderet at en revision af indsatsplanen udløser et tillæg til eksisterende miljøvurdering. Vi afventer den endelige revision af planen

Vi har indført en SMS-service for at kunne orientere brugerne om ledningsbrud, fjernaflæsning og øvrig information der skal ud til alle eller bare et mindre område. Systemet har kostet ca. 6.000,- kr. i oprettelse og en månedlig drift på 500,- kr.

Der er mulighed for selv at tilmelde sig SMS-service på vores hjemmeside. Fra 2017 har kommunen stillet krav om at vandværkerne skal have indført SMS-service.

Ingeniørfirmaet MOE har givet vandværkerne et overslag, hvad de skal have for at projektere sikkerhedsforsyning mellem vandværkerne samt en tidsplan, der er meget stram idet arbejdet skal være udført senest i 2016. Mandy fra bestyrelsen er anlægsingeniør og projektleder for MOE.

Arbejdet forventes igangsat i uge 14 og afsluttet i uge 24.

Det er aftalt at Vester Hassing Vandværk betaler 55 % af anlægsudgifterne og Gandrup Vandværk 45 %. Driftsudgifter deles ligeligt.

LER oplysninger - fra grave entreprenører, der skal bruge oplysninger om, hvor vores vandledninger ligger. Her har vi i 2015 fået 214 henvendelser, det er 164 mere end sidste år. Dette skyldes for de flestes vedkommende at Bredbånd Nord har gravet fiber ned i både Vester Hassing og Stae. 

Der er tilsluttet 4 nye forbrugere i 2015.

I 2015 er der tilsluttet 1322 forbrugere.  

Vandkvaliteten er i top. Se det fulde referat for detaljer.
Alle vores vandanlyser er tilgængelige på hjemmesiden.

Vi har indført kvalitetssikring som krævet af kommunen. Se det fulde referat for detaljer.

I 2015 fået opsat nye prøveudtagningshaner på værket og ved alle boringer. Dette for at minimerer forureningskilder i forbindelse med prøveudtagning.

I 2014 fik vi ændret rørføring på udpumpningsanlæg, således at det nu er muligt at indskyde et transportabel UV- anlæg hvis det viser sig påkrævet. Et UV filter kan nedbryde bakterier.

Da der kan være ventetid på at få et UV-anlæg har bestyrelsen besluttet at købe et anlæg der er fast tilkoblet installationen pris kr. 95.000. Det betyder at vi kan fortsætte driften uændret ved bakteriologisk forurening.

Pr. 31.12.2015 manglede vi kun at udskifte ganske få målere.

Vi har kun haft uforudsete udgifter til boring 1 og de mange vandanalyser. Samt køb af ny kompressor pris incl. installation 45.000 kr.

Vores kort over ledningerne skal opdateres i år så de nye vandledninger kommer med.

Vi fortsætter vores opkøb af jord, hvis det er muligt ellers skal vi i gang med at lave dyrkningsaftaler.

Der er vedtaget en ny Vandsektorlov. 

Årsrapporten blev godkendt efter et par afklarende spørgsmål.

Budget for 2016 og det reviderede takstblad blev begge godkendt.

Valg til bestyrelsen:
John Cocks (genvalg)
Mandy Mittelstädt (genvalg)
Harry S. Pedersen (genvalg)

Suppleanter:
Kim Johansen (genvalg)
Hans Jørgen Nielsen (genvalg)

Som revisorer blev Dorte Birk Kristensen og Gert Andersen valgt.

Som revisorsuppleant blev Jens Kjærtinge valgt 

Under eventuelt var der spørgsmål vedr. gennemskylning af ledninger, udskiftning af vandmålere, løbende selvaflæsning og der blev givet en orientering om skovrejsning.

Dagsorden i henhold til vedtægterne.

Du kan læse den fulde beretning her.
Du kan læse det fulde referat her.
Du kan se informationen fra avisen her.